Terapia systemowa to rodzaj interwencji psychoterapeutycznej, który koncentruje się na relacjach i dynamikach występujących w obrębie grupy lub systemu, takiego jak rodzina. Jej podstawowym założeniem jest przekonanie, że problemy jednostki nie są wyizolowane, a wynikają z interakcji z innymi członkami systemu. Terapia ta wykorzystuje różnorodne metody do przekształcania niezdrowych wzorców komunikacji i działania wewnątrz grupy, co ma na celu poprawę jej funkcjonowania oraz dobrostanu jej członków.

Terapia systemowa – czym jest i jakie rozwiązania wykorzystuje - Ranking Ośrodków Terapii

Psychoterapia systemowa — kluczowe założenia

Podejście systemowe sugeruje, że problemy jednostki należy analizować w kontekście jej interakcji z innymi członkami systemu, a nie tylko przez pryzmat cech indywidualnych. Psychoterapia systemowa to podejście w psychoterapii, które koncentruje się na relacjach i dynamice w systemach, w których żyją ludzie, takich jak rodziny, pary, grupy zawodowe itp. Kluczowe założenia psychoterapii systemowej obejmują:

Holizm: Podejście systemowe zakłada, że całość (system) jest więcej niż sumą jego części (indywidualnych członków). Oznacza to, że w celu zrozumienia zachowań jednostki, należy rozpatrywać ją w kontekście większego systemu, w którym funkcjonuje.

Relacje i wzajemne powiązania: Ważne jest nie tylko to, co dzieje się wewnątrz jednostki, ale także jak jednostka wchodzi w interakcje z innymi członkami systemu. Psychoterapia systemowa skupia się na wzorcach komunikacji i relacji między członkami systemu.

Zmiana systemu: Zmiana jednego elementu systemu może prowadzić do zmian w całym systemie. Terapeuci systemowi pracują nad tym, aby wprowadzić pozytywne zmiany w dynamice systemu, które mogą pomóc rozwiązać problemy jednostek wewnątrz tego systemu.

Kontekst i wielość perspektyw: Wszystkie problemy i zachowania są rozpatrywane w kontekście kulturowym, społecznym i rodzinnym, w którym występują. Terapia systemowa uznaje, że różne perspektywy i znaczenia mogą być przypisane do tych samych zdarzeń przez różnych członków systemu.

Cykliczność: Podejście systemowe zakłada, że przyczyna i skutek są wzajemnie powiązane i często trudno jest określić, co jest przyczyną, a co skutkiem. Zamiast tego, skupia się na badaniu wzorców interakcji, które utrzymują problematyczne zachowania lub relacje.

Nieocenianie: Terapeuci systemowi starają się przyjąć neutralną postawę, unikając oceniania czy stronniczości wobec jakichkolwiek członków systemu. Zamiast tego, starają się zrozumieć system z wielu perspektyw i pracować w kierunku wspólnego celu.

Współpraca: Terapia systemowa często angażuje wielu członków systemu w proces terapeutyczny, promując współpracę i wspólne rozwiązywanie problemów.

Te założenia pomagają terapeutom systemowym w podejściu do problemów w sposób holistyczny i zintegrowany, skupiając się nie tylko na jednostce, ale także na jej interakcjach i relacjach z innymi członkami systemu.

Porównanie z terapią indywidualną

W terapii indywidualnej skupia się na przeżyciach i postawach jednej osoby, podczas gdy terapia systemowa koncentruje się na wzorcach interakcji między członkami systemu. Terapia indywidualna i terapia systemowa oferują różne podejścia do leczenia zaburzeń zachowania, w tym uzależnień, z uwzględnieniem unikalnych potrzeb pacjenta i kontekstu jego problemów.

W terapii indywidualnej główny nacisk kładzie się na wewnętrzne doświadczenia, myśli, emocje i zachowania osoby. Terapeuta współpracuje bezpośrednio z pacjentem, pomagając mu zrozumieć przyczyny problemów, rozwijać nowe sposoby radzenia sobie i modyfikować niezdrowe wzorce.

Terapia systemowa poszerza perspektywę, biorąc pod uwagę dynamikę i wzorce interakcji w obrębie systemów, takich jak rodziny czy pary. W przypadku zaburzeń zachowania, terapia ta może ujawnić, jak relacje i komunikacja w systemie wpływają na problem, dążąc do zmiany nie tylko w osobie dotkniętej zaburzeniem, ale również w reakcjach i zachowaniach innych członków systemu.

Porównując oba podejścia:

 • Terapia indywidualna koncentruje się na jednostce i jej wewnętrznych procesach, podczas gdy terapia systemowa skupia się na relacjach i wzorcach interakcji w systemie.
 • W terapii indywidualnej celem jest zmiana osobistych zachowań i myślenia, natomiast w terapii systemowej, zmiana dotyczy całego systemu, w którym osoba funkcjonuje.
 • Rola terapeuty różni się w obu podejściach; w terapii indywidualnej może być bardziej aktywnym przewodnikiem, podczas gdy w terapii systemowej często działa jako mediator wspierający lepszą komunikację i rozwiązywanie konfliktów w systemie.
 • Ostateczny wybór między terapią indywidualną a systemową (lub ich kombinacją) zależy od specyfiki problemu, dynamiki rodzinnej i preferencji pacjenta, oferując wszechstronne wsparcie w leczeniu zaburzeń zachowania i uzależnień.

Zakres stosowania

Terapia systemowa znajduje zastosowanie w leczeniu uzależnień, terapii rodzinnej, terapii par oraz w pracy z grupami społecznymi i organizacjami.

Czas trwania terapii systemowej

Czas trwania terapii jest różny i zależy od specyfiki problemu oraz celów ustalonych przez terapeutę i uczestników. Sesje terapeutyczne mogą mieć różną strukturę w zależności od zastosowanego modelu terapeutycznego.

Terapia systemowa w leczeniu uzależnień

Terapia systemowa odgrywa kluczową rolę w leczeniu uzależnień poprzez pracę z większą liczbą osób, często członków rodziny.

Rola terapii systemowej w leczeniu uzależnień

W przeciwdziałaniu uzależnieniom terapia systemowa postrzega osobę uzależnioną jako część szerszego systemu relacji. Kłopoty jednego z członków rodziny interpretowane są jako symptomy dysfunkcji całego systemu. W konsekwencji terapeuci koncentrują się na przepracowywaniu wzorców interakcji, które mogą przyczyniać się do podtrzymywania problemu.

W przypadku terapii systemowej skutecznie wykorzystuje się ją w leczeniu różnych typów uzależnień, takich jak uzależnienie od alkoholu, narkotyków, hazardu, czy zaburzeń odżywiania.

Inne zastosowania terapii systemowej

Terapia systemowa ma szerokie zastosowanie w rozwiązywaniu różnorodnych problemów związanych z relacjami międzyludzkimi. Oto kilka innych obszarów, w których terapia systemowa znajduje zastosowanie:

Terapia par i małżeństw: Skupia się na rozwiązywaniu problemów emocjonalnych między partnerami, mając na celu poprawę wzorców interakcji i komunikacji w związku.

Wspieranie rodziców i dzieci: Praca terapeutyczna ma na celu umocnienie więzi i zrozumienie trudności pojawiających się w rodzinnych relacjach, obejmując współpracę zarówno z rodzicami, jak i z dziećmi.

Zaburzenia odżywiania: Terapia systemowa pomaga w identyfikacji czynników rodzinnych, które mogą wpływać na zaburzenia odżywiania, oferując wsparcie w rozwiązywaniu tych problemów.

Efekty terapii systemowej

Efekty mogą być szeroko zakrojone i dotyczyć różnych aspektów funkcjonowania systemu, takiego jak rodzina, para czy inna grupa społeczna. Terapia systemowa przynosi szereg korzyści, w tym:

 1. Lepsza komunikacja i zrozumienie: Uczestnicy uczą się efektywnie wyrażać swoje potrzeby i uczucia oraz aktywnie słuchać innych, co prowadzi do poprawy komunikacji.
 2. Rozwiązanie konfliktów: Pomaga rozwiązywać konflikty przez zmianę dysfunkcyjnych wzorców interakcji, ucząc uczestników zdrowszego i bardziej konstruktywnego radzenia sobie z konfliktami.
 3. Zmniejszenie napięć i stresu: Poprawa relacji i rozwiązanie konfliktów przyczyniają się do zmniejszenia stresu, co przekłada się na większy spokój i harmonię.
 4. Wzmocnienie więzi: Promuje budowanie silniejszych, wspierających więzi, kluczowych dla dobrostanu.
 5. Poprawa funkcjonowania: Praca nad relacjami i dynamiką systemu przynosi korzyści zarówno dla poszczególnych członków, jak i całego systemu, w tym poprawę samopoczucia i funkcjonowania.
 6. Rozwój osobisty: Stwarza przestrzeń dla rozwoju osobistego i emocjonalnego, pomagając uczestnikom lepiej zrozumieć siebie i swoje miejsce w systemie.
 7. Lepsze radzenie sobie z wyzwaniami: Uczestnicy zdobywają umiejętności potrzebne do radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami w relacjach.
 8. Zwiększenie autonomii i wzajemnej zależności: Pomaga znaleźć równowagę między autonomią a wzajemną zależnością, ucząc dbać o własne potrzeby przy jednoczesnym uwzględnianiu potrzeb innych.

Efekty terapii wymagającej podejścia systemowego mogą różnić się w zależności od specyficznych celów terapii, charakterystyki systemu oraz zaangażowania uczestników w proces terapeutyczny. Ważne jest, aby pamiętać, że terapia systemowa wymaga czasu i pracy ze strony wszystkich zaangażowanych, aby osiągnąć pożądane zmiany i efekty.