FAS – Czym jest płodowy zespół alkoholowy?

FAS – Czym jest płodowy zespół alkoholowy?

Płodowy zespół alkoholowy (FAS) jest jednym z najpoważniejszych skutków spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Jest to zaburzenie, które ma wpływ na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka, prowadząc do trwałych uszkodzeń mózgu oraz innych narządów. Pomimo licznych kampanii edukacyjnych i świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z piciem alkoholu w ciąży, problem ten wciąż pozostaje aktualny. FAS stanowi znaczące wyzwanie dla zdrowia publicznego na całym świecie.

W artykule tym przyjrzymy się szczegółowo, czym jest płodowy zespół alkoholowy, jakie są jego przyczyny, objawy, diagnoza, leczenie oraz jakie działania prewencyjne można podjąć, aby zapobiec jego wystąpieniu. Omówimy również długoterminowe skutki FAS dla dzieci i dorosłych oraz jakie wsparcie jest dostępne dla osób dotkniętych tym zaburzeniem. Celem artykułu jest dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat FAS, aby pomóc w zrozumieniu tego poważnego problemu zdrowotnego i społecznego.

Definicja i historia FAS

Płodowy zespół alkoholowy (Fetal Alcohol Syndrome, FAS) to zaburzenie rozwojowe, które wynika z ekspozycji płodu na alkohol w czasie ciąży. Termin ten został po raz pierwszy użyty w 1973 roku przez Kennetha Jonesa i Davida Smitha, którzy opisali charakterystyczny zespół objawów u dzieci matek spożywających alkohol w czasie ciąży. FAS jest formą spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD), które obejmuje również mniej nasilone formy uszkodzeń związanych z prenatalną ekspozycją na alkohol.

Dzieci z FAS charakteryzują się specyficznymi cechami fizycznymi, takimi jak mała głowa, wąskie szpary powiekowe, gładka rynienka nosowa oraz cienka górna warga. Oprócz tych cech fizycznych, FAS prowadzi do poważnych uszkodzeń mózgu, które objawiają się problemami z uczeniem się, pamięcią, uwagą, kontrolą impulsów, oraz trudnościami w relacjach społecznych.

Przyczyny i mechanizmy powstawania FAS

Główną przyczyną FAS jest spożywanie alkoholu przez kobietę w ciąży. Alkohol przenika przez łożysko i dostaje się do krwi płodu, co może prowadzić do uszkodzeń rozwijających się narządów, w tym mózgu. Nie ma bezpiecznej ilości alkoholu, którą można spożywać w czasie ciąży – nawet niewielkie ilości mogą powodować uszkodzenia płodu.

Mechanizmy powstawania FAS są złożone i obejmują wpływ alkoholu na rozwój komórek nerwowych oraz naczyniowych płodu. Alkohol może powodować śmierć komórek nerwowych oraz zaburzać ich migrację, co prowadzi do nieprawidłowego rozwoju mózgu. Dodatkowo, alkohol może wpływać na układ krwionośny płodu, prowadząc do zaburzeń w dostarczaniu tlenu i składników odżywczych do rozwijających się tkanek.

Objawy i diagnoza FAS

Objawy FAS można podzielić na fizyczne, neurologiczne i behawioralne.

Fizyczne objawy FAS

 • Mała głowa (mikrocefalia)
 • Wąskie szpary powiekowe
 • Gładka rynienka nosowa (philtrum)
 • Cienka górna warga
 • Małe oczy
 • Niskie waga urodzeniowa i problemy z przybieraniem na wadze
 • Opóźnienia w rozwoju fizycznym

Neurologiczne objawy FAS

 • Zaburzenia funkcji poznawczych, takie jak problemy z pamięcią, uwagą, oraz umiejętnościami rozwiązywania problemów
 • Trudności w uczeniu się i opóźnienia intelektualne
 • Problemy z koordynacją i równowagą
 • Napady padaczkowe

Behawioralne objawy FAS

 • Nadpobudliwość i impulsywność
 • Problemy z regulacją emocji
 • Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych
 • Problemy z zachowaniem

Diagnoza FAS jest skomplikowana i wymaga współpracy wielu specjalistów, w tym pediatrów, neurologów, psychologów i specjalistów od zdrowia psychicznego. Proces diagnostyczny obejmuje szczegółowy wywiad z matką na temat spożywania alkoholu w czasie ciąży, badania fizyczne dziecka oraz ocenę rozwoju neurologicznego i behawioralnego. Ważnym elementem diagnozy jest również wykluczenie innych zaburzeń, które mogą mieć podobne objawy.

Leczenie i zarządzanie FAS

Leczenie FAS jest skomplikowane i wymaga podejścia multidyscyplinarnego. Nie ma leku, który mógłby wyleczyć FAS, ale istnieją różne interwencje, które mogą pomóc w zarządzaniu objawami i poprawie jakości życia osób z FAS.

 

Interwencje medyczne

 • Regularne monitorowanie zdrowia fizycznego dziecka, w tym wzrostu i rozwoju
 • Leczenie towarzyszących problemów zdrowotnych, takich jak napady padaczkowe czy problemy z sercem
 • Terapia farmakologiczna w przypadku zaburzeń zachowania i emocji, takich jak nadpobudliwość czy depresja

Interwencje edukacyjne i terapeutyczne

 • Specjalistyczne programy edukacyjne dostosowane do potrzeb dzieci z FAS
 • Terapia zajęciowa i fizjoterapia w celu poprawy koordynacji i umiejętności motorycznych
 • Terapia mowy i języka w przypadku problemów z komunikacją
 • Terapia behawioralna i terapia poznawczo-behawioralna w celu zarządzania trudnościami emocjonalnymi i behawioralnymi

Wsparcie społeczne

 • Wsparcie dla rodzin i opiekunów, w tym grupy wsparcia i poradnictwo
 • Programy interwencyjne i wsparcie społeczne w celu poprawy umiejętności życiowych i społecznych dzieci z FAS
 • Edukacja społeczna na temat FAS w celu zwiększenia świadomości i zrozumienia problemu

Długoterminowe skutki FAS

Długoterminowe skutki FAS są różnorodne i mogą wpływać na wiele aspektów życia osoby dotkniętej tym zaburzeniem.

 

Skutki zdrowotne

 • Przewlekłe problemy zdrowotne, takie jak problemy z sercem, nerkami, układem oddechowym i trawiennym
 • Zaburzenia wzroku i słuchu
 • Zwiększone ryzyko wystąpienia problemów psychicznych, takich jak depresja, lęk czy zaburzenia nastroju

Skutki edukacyjne

 • Trudności w nauce i osiąganiu sukcesów akademickich
 • Problemy z koncentracją, pamięcią i umiejętnościami rozwiązywania problemów
 • Niski poziom umiejętności czytania, pisania i liczenia

Skutki społeczne

 • Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji międzyludzkich
 • Problemy z zachowaniem i regulacją emocji
 • Izolacja społeczna i problemy z integracją w społeczności

Skutki zawodowe

 • Trudności w znalezieniu i utrzymaniu pracy
 • Problemy z wykonywaniem obowiązków zawodowych i adaptacją do środowiska pracy
 • Niska samoocena i brak pewności siebie

Prewencja FAS

Prewencja FAS jest kluczowa, ponieważ jest to zaburzenie, któremu można całkowicie zapobiec poprzez unikanie spożywania alkoholu w czasie ciąży. Działania prewencyjne powinny obejmować edukację i świadomość społeczną na temat zagrożeń związanych z piciem alkoholu w czasie ciąży oraz wsparcie dla kobiet w ciąży i planujących ciążę.

Edukacja i świadomość społeczna

 • Kampanie informacyjne na temat FAS i jego skutków
 • Edukacja w szkołach i na uczelniach wyższych na temat zagrożeń związanych z alkoholem w ciąży
 • Programy szkoleniowe dla pracowników służby zdrowia w celu zwiększenia ich świadomości i umiejętności w zakresie prewencji FAS

Wsparcie dla kobiet w ciąży

 • Poradnictwo i wsparcie emocjonalne dla kobiet w ciąży
 • Programy interwencyjne dla kobiet z problemami alkoholowymi
 • Dostęp do bezpiecznych i skutecznych metod antykoncepcji w celu zapobiegania nieplanowanym ciążom

Wsparcie dla rodzin i społeczności

 • Programy wsparcia dla rodzin i opiekunów dzieci z FAS
 • Współpraca z organizacjami społecznymi i non-profit w celu zwiększenia wsparcia dla osób dotkniętych FAS
 • Budowanie społeczności wspierających zdrowy styl życia i unikanie alkoholu w czasie ciąży
 • Wsparcie dla osób z FAS i ich rodzin

Osoby z FAS i ich rodziny potrzebują wsparcia na wielu płaszczyznach, aby radzić sobie z wyzwaniami związanymi z tym zaburzeniem. Wsparcie to powinno obejmować dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej, edukacji, terapii oraz zasobów społecznych.

 

Opieka zdrowotna

 • Regularne wizyty u lekarzy specjalistów, takich jak pediatrzy, neurologowie, psychiatrzy i terapeuci
 • Programy rehabilitacyjne i interwencyjne w celu poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego

Edukacja

 • Dostęp do specjalistycznych programów edukacyjnych i terapeutycznych
 • Wsparcie nauczycieli i szkolnych specjalistów w pracy z dziećmi z FAS
 • Indywidualne programy edukacyjne dostosowane do potrzeb uczniów z FAS

Terapia

 • Terapia zajęciowa, fizjoterapia, logopedia i terapia behawioralna w celu poprawy umiejętności życiowych i społecznych
 • Terapia rodzinna i poradnictwo w celu wsparcia emocjonalnego dla rodziny

Zasoby społeczne

 • Grupy wsparcia i organizacje non-profit oferujące wsparcie dla rodzin dotkniętych FAS
 • Programy wsparcia społecznego w celu poprawy integracji społecznej i zawodowej osób z FAS

Podsumowanie

Płodowy zespół alkoholowy (FAS) jest poważnym zaburzeniem rozwojowym, które wynika z ekspozycji płodu na alkohol w czasie ciąży. FAS ma szeroki zakres objawów fizycznych, neurologicznych i behawioralnych, które mogą znacząco wpływać na życie osoby dotkniętej tym zaburzeniem. Diagnoza FAS jest skomplikowana i wymaga współpracy wielu specjalistów, a leczenie obejmuje podejście multidyscyplinarne, koncentrujące się na zarządzaniu objawami i poprawie jakości życia.

Długoterminowe skutki FAS mogą obejmować problemy zdrowotne, edukacyjne, społeczne i zawodowe, które wymagają ciągłego wsparcia i interwencji. Prewencja FAS jest kluczowa, ponieważ jest to zaburzenie, któremu można całkowicie zapobiec poprzez unikanie spożywania alkoholu w czasie ciąży. Edukacja i świadomość społeczna, wsparcie dla kobiet w ciąży oraz programy interwencyjne są niezbędne w celu zapobiegania FAS i minimalizowania jego skutków.

Wsparcie dla osób z FAS i ich rodzin jest niezwykle ważne, aby mogły one radzić sobie z wyzwaniami związanymi z tym zaburzeniem i osiągać pełen potencjał. Współpraca między służbą zdrowia, edukacją, organizacjami społecznymi i rodzinami jest kluczowa w zapewnieniu odpowiedniego wsparcia i zasobów dla osób dotkniętych FAS.

Bibliografia

 1. American Academy of Pediatrics. (2000). Fetal alcohol syndrome and alcohol-related neurodevelopmental disorders. Pediatrics, 106(2), 358-361.
 2. Bertrand, J., Floyd, R. L., Weber, M. K., O’Connor, M., Riley, E. P., Johnson, K. A., … & FAS Prevention Team. (2004). Fetal alcohol syndrome: guidelines for referral and diagnosis. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention.
 3. Jones, K. L., & Smith, D. W. (1973). Recognition of the fetal alcohol syndrome in early infancy. Lancet, 302(7836), 999-1001.
 4. Mattson, S. N., Bernes, G. A., & Doyle, L. R. (2019). Fetal alcohol spectrum disorders: a review of the neurobehavioral deficits associated with prenatal alcohol exposure. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 43(6), 1046-1062.
 5. Riley, E. P., & McGee, C. L. (2005). Fetal alcohol spectrum disorders: an overview with emphasis on changes in brain and behavior. Experimental Biology and Medicine, 230(6), 357-365.
 6. Streissguth, A. P., Bookstein, F. L., Barr, H. M., Sampson, P. D., O’Malley, K., & Young, J. K. (2004). Risk factors for adverse life outcomes in fetal alcohol syndrome and fetal alcohol effects. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 25(4), 228-238.
9 września – Światowy Dzień FAS, czyli Alkoholowego Zespołu Płodowego

9 września – Światowy Dzień FAS, czyli Alkoholowego Zespołu Płodowego

9 września na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień FAS. Tegoroczne obchody owego święta zaplanowane są na godzinę 9:09, ponieważ dziewiątka jest uznawana za symbol ciąży. FAS (Fetal Alcohol Syndrome) to z języka angielskiego Alkoholowy Zespół Płodowy. Jest to nieuleczalny zespół chorobowy występujący u dzieci, których matki spożywały alkohol podczas ciąży.

Czym jest FAS?

Mitem jest zdanie, że spożywanie niewielkiej ilości alkoholu podczas ciąży nie szkodzi dziecku. Jedyną opcją na uniknięcie FAS jest kompletne zrezygnowanie ze spożywania alkoholu podczas ciąży. Nie ma od tego żadnych odstępstw. Najnowsze badania dowodzą, że alkohol może zaszkodzić płodowi już nawet podczas pierwszego miesiąca ciąży. Jak wskazuje Główny Inspektorat Sanitarny, w ostatnim roku aż 10,1 proc. kobiet w ciąży piło alkohol. U 0,5 proc. badanych dzieci z wadami wrodzonymi stwierdzano cechy Alkoholowego Zespołu Płodowego.

Jak rozpoznać FAS?

Objawia się w postaci m.in. niedorozwoju płytek paznokciowych, krótkich szpar powiekowych, braku rynienki nosowo-wargowej, czy cienkiej górnej wargi i krótkiej szyi. Zauważono także bardzo charakterystyczną cechę, a mianowicie niską wagę urodzeniową. W wielu przypadkach dochodzi także do różnych dysfunkcji w obszarze psychicznym oraz fizycznym, które z czasem pogłębiają się, powodując wiele problemów.

FAS Fetal Alcohol Syndrome

Obchody Światowego Dnia FAS

Czas opowiedzieć sobie troszkę o historii owego dnia oraz tego jak go obchodzimy. Pierwsze oficjalne obchody Światowego Dnia FAS odbyły się 9 września 1999 w Auckland w Nowej Zelandii. Sama idea narodziła się w Kanadzie i USA, gdzie rodzice dzieci z zespołem alkoholowym (FAS) i poalkoholowym (FASD) umieścili w Internecie materiały przedstawiające szkody wywołane piciem alkoholu w czasie ciąży.

Była to świetna inicjatywa, która od samego początku przyciągnęła duże zainteresowanie społeczeństwa. Po raz pierwszy problem ten został tak śmiało ukazany opinii publicznej. Sama strona internetowa przez cały czas gromadziła to nowych wolontariuszy oraz osoby chcące podzielić się swoimi przemyśleniami na temat choroby oraz historiami. Problem FAS cały czas zyskiwał na popularności. W kolejnych latach Światowy Dzień FAS był obchodzony w coraz większej liczbie stanów, dotarł do Australii i RPA. Za pośrednictwem wolontariuszy z Włoch, Niemiec i Szwecji przeniósł się do Europy.

W Polsce święto obowiązuje od 2004 roku. Z roku na rok zyskuje coraz więcej członków, którzy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu choroby.

Działania dotyczące FAS w Polsce

W Polsce obecnie mamy bardzo szerokie akcje informacyjno-edukacyjne na temat szkodliwości picia w czasie ciąży. Jedną z nich i zarazem najbardziej popularną jest „Ciąża bez alkoholu”, której patronują Minister Zdrowia, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Biuro WHO w Polsce. Sama kampania jest prowadzona przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do kampanii zostały zaproszone wszystkie samorządy lokalne – przystąpiło ok. 700 samorządów gminnych i 12 wojewódzkich. Oznacza to, że w akcji bierze udział co czwarty samorząd w Polsce, co wskazuje na świetny wynik!

W ostatnich latach bardzo popularne także stały się wszelkie akcje promujące abstynencję oraz informowanie społeczeństwa o negatywnych skutkach picia w czasie ciąży. Kampania ma charakter medialny.

Jak diagnozuje się FAS?

Spektrum zaburzeń FAS diagnozuje się przede wszystkim na podstawie wykluczenia innych zespołów związanych z podobnymi objawami. W owym przypadku proces diagnostyczny jest bardzo czasochłonny oraz skomplikowany. W skład zespołu interdyscyplinarnego powinni wchodzić lekarze różnych specjalności (pediatra, neurolog, psychiatra, genetyk kliniczny, kardiolog).  Ważni są także: psycholog /neuropsycholog, terapeuta, neurologopeda oraz asystent rodziny, aby wyniki badań były jak najdokładniejsze.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami związanymi z tą chorobą oraz upowszechnianiem ich dalej. Dzięki stałej nauce oraz edukacji społeczeństwa możemy zminimalizować negatywne skutki spożywania alkoholu w czasie ciąży.