Dane kontaktowe:

Ośrodek Readaptacyjny w Bielsku Białej został założony przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż. Działa już od ponad 20 lat. Ośrodek powstał w ramach programu PHARE 2003 „Wzmocnienie wymiaru sprawiedliwości” w projekcie pt. „Wolność – Odpowiedzialność”. Był to projekt adresowany do pełnoletnich mężczyzn mających za sobą konflikt z prawem, bezrobotnych, bezdomnych lub przebywających w środowiskach dysfunkcyjnych.

Nasz Ośrodek przeznaczony jest dla osób: pełnoletnich, bezdomnych, bezskutecznie ubiegających się o lokal socjalny, bezrobotnych, mających sprawne górne kończyny, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych, nieprzystosowanych społecznie, pozostających w rodzinach dysfunkcyjnych i środowiskach zaniedbanych społecznie, mających konflikt z prawem, potrzebujących pomocy w obszarze bytowym, socjalnym, prawnym, psychologicznym, rozwoju osobistego itp. Pomagamy również osobom współuzależnionym oraz Dorosłym Dzieciom Alkoholików.

Terapia w naszym ośrodku odbywa się indywidualnie oraz grupowo. Z naszej pomocy mogą skorzystać osoby uzależnione od substancji (alkoholu, narkotyków), jak i od czynności (hazardu, seksu/pornografii, pracy, komputera/nowych technologii/gier, zakupów, ćwiczeń fizycznych, kompulsywnego jedzenia, zbieractwa itp).

Ośrodek Readaptacyjny dysponuje 20 miejscami. Oferuje bezpłatne leczenie dzięki kontraktowi z NFZ i dofinansowaniu z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Osoby zgłaszające się do ośrodka mają zagwarantowany nocleg oraz wyżywienie.

Osoby borykające się z problemem alkoholu, narkotyków oaz hazardu poddawane są terapii uzależnienia w innych placówkach terapeutycznych należących do naszej fundacji.

Nasz ośrodek oferuje pomoc długofalową. Daje możliwość podjęcia własnej aktywności zawodowej i życiowej, wyrównania zadłużeń. Głównym celem prowadzonych przez nas działań jest usamodzielnienie się. Mieszkańcy ośrodka mają możliwość uczestnictwa w grupie samopomocowej Błękitnego Krzyża; uczestnictwa w darmowych kursach komputerowych; korzystania z kafejki internetowej; otrzymania pomocy z ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego na własne potrzeby i zasiłku celowego na żywność; uczestnictwa w zorganizowanych wycieczkach oraz wyjściach do kina teatru, na kręgielnie oraz basen.

Zajęcia prowadzone w ośrodku przyuczają pacjentów do pracy w dziedzinie remontowo-budowlanej, porządkowej, w wewnętrznej pralni, kotłowni oraz opiekując się zielenią wokół budynków ośrodka. Dodatkowo w ośrodku panują takie funkcje społeczne jak: gospodarz ośrodka, dyżurny, opiekun, asystent terapeuty zajęciowego itp., które przygotowują do pełnienia ról społecznych.

Działania w ośrodku opierane są o Indywidualny Program Readaptacji, który pozwala na trafne zidentyfikowane problemu pacjenta. Współpracujemy z lekarzami, psychologami, pracownikami socjalnymi, terapeutami, kuratorami sądowymi, prawnikami, doradcami zawodowymi, doradcami finansowymi. Każdy pacjent może liczyć na pomoc właśnie takich specjalistów, borykając się z różnymi problemami, nawet spłatą długów. Pacjenci uzyskują również stosowaną pomoc, jak np. uzyskanie wszelkich dokumentów, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy itp.

Nasz ośrodek na czas pobytu na oddziale leczenia uzależnień oraz na detoksie wystawia zwolnienie lekarskie. Istnieje również możliwość przedłużenia leczenia oraz dłuższego pobytu po zakończeniu podstawowego etapu terapii. Osoby wymagające detoksykacji mogą skorzystać z prowadzonego przez nas oddziału detoksykacyjnego (OLZA) przed rozpoczęciem terapii.

Nasze zespoły regularnie poddają się superwizji oraz biorą udział w kursach i szkoleniach. Szkolimy profesjonalistów zajmujących się pracą z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, kształcimy terapeutów, prowadzimy wizyty studyjne w partnerskich szpitalach i ośrodkach leczenia uzależnień za granicą. Organizujemy również konferencje związane z tematyką pracy z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin adresowane do profesjonalistów zajmujących się pomocą człowiekowi w potrzebie. Ponadto, zajmujemy się mediacjami czyli rozwiązywaniem sporów poza salą sądową, jednak w obecności bezstronnego mediatora. Ogólną misją naszego ośrodka jest niesienie profesjonalnej pomocy osobom w potrzebie zgodnie z chrześcijańską wizją człowieka.

Fundacja Błękitny Krzyż prowadzi ośrodki terapeutyczne w Bielsku-Białej, Żywcu, Czechowicach-Dziedzicach i Pszczynie.

Adresy naszych pozostałych ośrodków:

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej

ul. Mostowa 1

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 822 79 83

email: motubb@bk-europe.pl

Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Bielsku-Białej

ul. K. Miarki 11

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 812 65 04

e-mail: olza@bk-europe.pl

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Czechowicach-Dziedzicach

ul. Nad Białką 1b

43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. 32 215 97 40,

e-mail: motuczdz@bk-europe.pl

Ośrodek Leczenia Uzależnień w Żywcu

Al. Legionów 1

34-300 Żywiec

tel. 33 861-00-83,

e-mail: olu@bk-europe.pl

Ośrodek Profilaktyki w Pszczynie

ul. Paderewskiego 3

43-200 Pszczyna

tel.: 32 210 42 92 lub 510 185 065

e-mail: pszczyna@bk-europe.pl

Dom Błękitnego Krzyża – im. Matki Ewy w Pszczynie

ul. Paderewskiego 3

43-200 Pszczyna

tel.: 32 210 42 92 lub 510 185 065

e-mail: pszczyna@bk-europe.pl

Ośrodek Mediacji Błękitnego Krzyża

ul. Dzwonkowa 138 

43-384 Jaworze

tel. 33 498 69 48

Stacjonarny Ośrodek Leczenia Uzależnień Behawioralnych

ul. Bystrzańska 51a 

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 817 20 49

Zakres leczenia:
 • Terapia grupowa oraz indywidualna osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz od czynności (np. uzależnionych od hazardu, komputera, Internetu, telefonu, zakupów, pracy, seksu czy pornografii).
 • Współuzależnienie – dla osób żyjących z osobą uzależnioną chemicznie (alkohol, narkotyki) bądź osobą uzależnioną od czynności (hazard, komputer, seks).
 • Dorosłe Dzieci Alkoholików – dla osób dorastających w domu, w którym był obecny problem alkoholowy czy inne uzależnienie lub dysfunkcja. Może się zdarzyć, że w swoim dorosłym życiu napotykasz na rozmaite trudności w życiu osobistym i w relacjach z innymi. Mogą one wynikać z faktu, iż dorastałeś w bardzo ciężkich dla dziecka warunkach.
 • Konsultacja dla młodzieży
 • Mediacje
 • Terapia par
 • Terapia rodziców
 • Terapia rodziców i dzieci
Co nas wyróżnia:
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Działalność charytatywna,
 • Ochrona i promocja zdrowia,
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • Wizyty studyjne w partnerskich szpitalach i ośrodkach leczenia uzależnień za granicą,
 • Organizacja konferencji związanych z tematyką pracy z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin,
 • Zajmowanie się mediacjami czyli rozwiązywaniem sporów poza salą sądową, jednak w obecności bezstronnego mediatora.